به گزارش انرژی نیوز از نکا ، خانواده کارکنان شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی بمنظور آشنايي با تاسیسات نیروگاهی و فرايند سخت توليد برق از نيروگاه شهيدسليمي نكا بازديد کردند.

در اين بازديد به منظور آگاه سازي خانواده ها با دشواري شرايط توليد برق و ترويج فرهنگ مديريت مصرف، ابتدا کلیپ هایی در خصوص معرفي و تاریخچه نيروگاه و سختي توليد انرژي برق در نيروگاه به نمايش درآمد، سپس كارشناسان نيروگاه به تشريح فرایند تولید برق، پروژه ها و توانمنديهاي كاركنان نيروگاه در زمينه نگهداري و تعميرات و بهره برداري واحدها، پيگيري و مديريت در بازسازي و ساخت داخل قطعات نيروگاهي، پيچيدگي مراحل مختلف توليد انرژي و … پرداختند.

در ادامه بازديدكنندگان ضمن بازديد از تأسيسات نيروگاه بخار با استماع توضيحات كارشناسان از نزديك با نحوه عملكرد تجهيزات و سيستم هاي توليد و انتقال برق آشنا شدند.