درخصوص بازنشر مطلب((زندگی لاکچری دختر …..))
به استحضار می رساند این رسانه صرفا بازنشر کننده مطلب فوق بوده و اصالت یا واقعیت آن را باتوجه به عدم سندیت کافی ،ضمن حذف آن تایید نمی نماید.