به گزارش انرژی نیوز از نکا ، به منظور افزايش آگاهي كاركنان دوره آموزشي تجهيزات الکتريکي نيروگاهي با تاکيد برموضوع چنج اور ديوايس(Automatic change over device)  در نيروگاه شهيدسليمي نكا برگزار شد.

در اين دوره كه جمع کثيري از تکنسين هاي تعميرات ابزاردقيق و اپراتورهاي الکتريک بهره برداري نيروگاه بخار و تکنسين هاي معاونت مهندسي و برنامه ريزي حضور داشتند، شاهرخ اميرسليماني از کارشناسان خبره ابزاردقيق مباحث ارتباط الکتريکي پست با واحدهاي توليدبرق نيروگاه، تجهيز چنج اور ديوايس نصب شده در واحد هاي ۱، ۳و ۴ بخار نيروگاه و تجهيز چنج اور ديوايس طرح جديد نصب شده در واحد ۲ بخاري و همچنين نحوه فعال سازي، زمان، شرايط انجام و بررسي سيگنال هاي ورودي و حفاظتهاي الکتريکي را در اداره آموزش به صورت تئوري و در بهره برداري شرکت به صورت عملي به همکاران آموزش داد.

اين دوره آموزشي در دو گروه براي ۴۰ نفر از همکاران به مدت زمان ۳۰ ساعت برگزار گرديد.