به گزارش انرژی نیوز از نکا ، به منظور افزايش آمادگي و هماهنگي بين تيم هاي عملياتي و حصول اطمينان از عملكرد مناسب تجهيزات در زمان وقوع حوادث احتمالي، مانور واکنش در شرايط اضطراري باعنوان انفجار خطوط لوله انتقال گاز مايع در تاسيسات گاز مايع شهيد تندگويان و با حضور گروهHSE شرکت مديريت توليد برق نکا برگزار شد.

سرپرست معاونت مهندسي و برنامه ريزي در پي اعلام اين خبر افزود: به مناسبت گراميداشت هفته پدافند غير عامل مانوري با پيش فرض انفجار لوله مخازن گاز مايع در تاسيسات گاز مايع شهيد تندگويان بر اثر حمله موشکي انجام و با اطفائ حريق به پايان رسيد .

سيدموسي نظام زاده با اشاره به تفاهم نامه همکاري بين صنايع کرانه شرقي درياي خزر بيان داشت: با توجه به قرارداد منعقده گروه HSE شرکت مديريت توليد برق نکا بر اساس شرح وظايف محوله در سناريوي مانور با همکاري تعدادي از دستگاههاي اجرايي و عملياتي با فرض حمله موشکي دشمن واصابت ترکش به لوله هاي گاز مايع و انفجار آن در تاسيسات گاز مايع شهيد تندگويان شرکت پخش فراورده هاي نفتي، توانستند نسبت به اطفائ آن اقدام نمايند.

نظام زاده انجام مانورهاي منظم و مدون را از اقدامات مهم براي کنترل پيامدهاي زيان بار ناشي از حوادث غير مترقبه دانست واشاره کرد: در اين مانور تعامل و همکاري هر چه بيشتر شرکتها و سازمانهاي عملياتي و امدادي همجوار تا رسيدن به يک ايمني پايدار کنترل حوادث در زمان بحراني تمرين شده است.

وي با تاکيد بر اهميت آمادگي نيروهاي امدادي بيان کرد: اين مانور با هماهنگي بين گروه هاي عملياتي به منظور هم افزايي پرسنل، ادوات و تجهيزات آتشنشاني جهت اطفاي حريق برگزار شد تا علاوه بر افزايش مهارت و آمادگي نيروها نقاط ضعف و قوت آنها نيز ارزيابي شود.

در پايان با حضور مديران و کارشناسان واحدهاي عملياتي نقاط ضعف و قدرت اين مانور مورد ارزيابي قرارگرفت .