در راستاي حذف قبض كاغذي برق و جهت دسترسي مشتركين به اطلاعات اشتراك خود، برچسب مشخصات اشتراك برق، بر روي كليه كنتورهاي مشتركين شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران نصب شد.

مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اعلام این خبر گفت: شناسه قبض مندرج در برچسب هاي مذكور در تمام كشور اختصاصي بوده و منحصر به هر اشتراك است و به عنوان شناسنامه كنتور و اشتراك تلقي مي شود.

وی افزود: با در دست داشتن شناسه قبض امكان رويت و پرداخت صورتحساب از كليه درگاه هاي موجود همانند (اپليكيشن هاي پرداخت،مراجعه به سايت شركت توزيع،مراجعه به دفاتر پيشخوان و….) امكان پذير خواهد بود.

همچنين مشتركين مي توانند از طريق اسكن QR كد مندرج در برچسب هاي فوق نسبت به دريافت مشخصات صورتحساب و پرداخت آن از طريق كد پيامك ارسالي به شماره موبايل (از پيش ثبت شده) در سيستم خدمات مشتركين غرب مازندران، اقدام کنند.