شركت انتقال گاز ايران

منطقه۹عمليات انتقال گاز

آگهی فراخوان مناقصه عمومی – شماره فراخوان سامانه ستاد : ۲۰۹۹۰۹۱۸۶۱۰۰۰۰۰۸

شماره مناقصه: ۸۸۷۹۰۰۱۴

منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در نظر دارد ” حصار کشی و محوطه سازی ایستگاه شیر بین راهی دشت حلقه آزادشهر “را به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت شرکت انتقال گاز ایران ((www.nigtc.ir درگاه منطقه ۹ عملیات، بخش آگهی مناقصات مراجعه نمایند.

۱ -نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه ۹عملیات انتقال گاز ) ساری-میدان هلال احمر – ابتدای بلوار طالقانی- جنب کارخانه یخ تلفن: ۰۱۱۳۳۸۰۵۶۱۴

۲-موضوع و محل اجرای پروژه: ” حصار کشی و محوطه سازی ایستگاه شیر بین راهی دشت حلقه آزادشهر

۳-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۴۷۰,۸۴۵,۳۹۴ (سیصد و نود و چهار میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار و چهارصد و هفتاد ریال) به صورت یکی ازتضامین مذکور در جدول شماره ۴ آیین نامه تضمین در معاملات دولتی

۴-برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن : ۳۹۲,۹۰۹,۸۹۶,۷(هفت میلیارد و هشتصد و نود و شش میلیون و نهصد ونه هزار و سیصد و نود و دو) ریال بر اساس فهرست بهای سال ۱۳۹۹سازمان برنامه و بودجه

۵-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)از مورخ۱۴/۷/۹۹ الی۱۹/۷/۹۹٫

صرفا از طریق سامانه ستاد امکان دانلود (دریافت) اسناد مناقصه امکان پذیر است.

۶-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا مورخ ۰۵/۰۸/۹۹ صرفا از طریق سامانه ستاد بارگذاری اسناد امکان پذیر است.

۷- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری – بلوار طالقانی، نرسیده به میدان هلال احمر – سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز – تاریخ گشایش پیشنهادات متعاقباً در سامانه ستاد اعلام خواهد شد.

۸-مدت اعتبار پیشنهادات : ۳ماه که برای یک دوره ۳ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.

۹-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزيابي كيفي

۱۰-شرایط شرکت در مناقصه:

الف) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه با شرط ظرفیت آزاد کاری

ب) دارا بودن روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت

ج) دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تذکر: قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ، ارائه گردد.

شماره مجوز: روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز