به گزارش انرژی نیوز از نکا،  کارکنان شركت برق منطقه ای مازندران و گلستان به منظور آگاهي و آشنايي بيشتر با فرايند سخت توليدبرق از تاسيسات نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازديد كردند.

اين بازديد كه در راستاي آگاهي و آشنايي بيشتر کارکنان شركت برق منطقه ای مازندران و گلستان با سختي فرايند توليد برق در نيروگاه و ترويج فرهنگ مديريت مصرف انرژي برگزارشد، ابتدا كليپ هايي در خصوص معرفي نيروگاه و سختي نگهداري، تعميرات و بهره برداري در توليد انرژي به نمايش درآمد. سپس كارشناسان نيروگاه به تشريح توانمنديها و دستاوردهاي كاركنان نيروگاه، موفقيت هاي حاصل شده در بخشهاي مختلف و پيچيدگي مراحل مختلف توليد انرژي پرداختند.

در پايان بازديدكنندگان ضمن بازديد از تأسيسات نيروگاه بخاري و استماع توضيحات كارشناسان از نزديك با نحوه فعاليت كاركنان نيروگاه و مراحل توليدبرق آشنا شدند.