نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان

نشست خبری سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، معدن و تجارت با انجمن‌ها، تشکلها و فعالان حوزه تولید سیمان، سه‌شنبه ۲۳ شهریور در محل وزارت صمت، معدن و تجارت برگزار شد.
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان
 • نشست خبری وزیر صمت با فعالان حوزه تولید سیمان

فارسی العربية English French