به گزارش سایت انرژی نیوز از چالوس، متولي زاده مديرعامل شركت توانير با اهداي لوح تقديري از مهندس فرح زاد مديرعامل شركت به دليل حضور ثمربخش و اثرگذار اين شركت در نمايشگاه “عرضه توانمندي هاي اجرايي حوزه بهينه سازي و هوشمندسازي صنعت برق كشور” با اقدامات ابتكاري شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران در حوزه خوداظهاري قرائت ارقام كنتورهاي مشتركين برق و همچنين توسعه به كارگيري سامانه QR Code در تسهيل ارتباط مشتركان با سامانه هاي صنعت برق، قدرداني كرد